FAQ for Norway in Norwegian

Rådene under er kun ment for generell veiledning. Du bør sjekke all informasjon før du foretar noen handlinger basert på dette.

Vil det være en god ide å få en mentor til å hjelpe meg?

Ja, ditt hovedfokus bør være på kjernevirksomheten i bedriften. Alt annet som har å gjøre med skatt, lisensiering., etc., kan du få hjelp med. Det kan være en god ide å skaffe seg en pålitelig regnskapsfører som vet mange av svarene på spørsmålene i denne FAQ’en.  Mer informasjon Det er egne organisasjoner som kan hjelpe til med å starte opp virksomheter. F.eks https://oppstart.no/ Videre er det flere banker som også tilbyr denne typen hjelp, f.eks. Sparebank 1 SMN, Danske Bank  eller DNB. 

Hva vil være kostnadene for å sette opp virksomheten og kjøre den de første månedene?

Det er viktig å utarbeide et realistisk anslag over hvor mye det vil koste deg å sette opp virksomheten din. Du bør identifisere oppstartskostnadene og hvor mye det vil koste å drive virksomheten de første månedene. Det er viktig å ikke glemme at de som jobber I bedriften skal ha lønn, inkludert deg selv. Det er viktig å ha oversikt over kostnader når du skal opprette en bankkonto for bedriften. Selv om du kanskje ikke trenger å i banken for å et lån, du fortsatt opprette en dedikert bedriftsbankkonto som skattemyndighetene kan bruke til å gi deg skattemessige tilbakebetalinger eller hvor du setter av og betaler inn skatt 

Mer informasjon
Kostnadene ved å starte en bedrift og kjøre den for de første månedene er kanskje ikke veldig høy, men det er ikke alltid tilfelle. Det er formelle kostnader knyttet til registrering av selskapet. Hvis du velger å starte et privat aksjeselskap, du ha minst 30 000 kroner i aksjekapital. Andre typiske kostnader som kan komme i oppstartsfasen: 

 • leie et lokale som bedriften skal drives fra 
 • etablere varelager og annet nødvendig inventar 
 • lønn til arbeidstakere/ansatte (og skatt) 
 • Reklame/markedsføring 
 • skatt og merverdiavgift 

Hva skjer med offentlig støtte som jeg mottar som innvandrer dersom jeg starter egen bedrift?

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) gir rett til økonomisk støtte i 2 år. Støtten vil bli redusert med det antall timer som innvandreren mottar lønnet arbeid hos en arbeidsgiver for å unngå dobbel betaling for samme tid. De fleste oppstarts-bedrifter kan ikke betale lønn i oppstartsfasen. Etter avsluttet introduksjonsprogram kan en innvandrer motta sosialhjelp fra bostedskommunen

Mer informasjon
Detaljer om støttebeløp som utbetales i løpet av det 2-årige introduksjonsprogrammet finner du: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80#KAPITTEL_3.  

Sosialhjelp er behovsprøvd og annen inntekt kan føre til redusert støtte. 

Hvilke generelle skatter må du betale?

Forskuddsskatt

Merverdigavgift (mva) 

Avgifter ved kjøp av varer fra utlandet 

Særavgifter 

Arbeidsgivers forpliktelser: 

 • Skattekort og skattetrekk 
 • Arbeidsgiveravgift 
 • Innlevering av a-melding 
 • Feriepenger 
 • Obligatorisk tjenestepensjon 

Mer informasjon

Forskuddsskatt:
Alle som driver næringsvirksomhet må betale forskuddsskatt. Hvor mange ganger i året du må betale avhenger av hva slags organisasjonsform du har.  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/forskuddsskatt/  

Merverdiavgift (mva):
Merverdiavgift (mva) er en avgift som virksomheten din krever inn fra kundene dine vegne av staten. Mva legges de fleste varer og tjenester når du selger disse (utgående mva). samme måte får du fradrag for mva for de fleste varer og tjenester du kjøper inn til virksomheten (inngående mva).  

https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/merverdiavgift/ 

Avgifter ved kjøp av varer fra utlandet:
Når du importerer varer, skal du betale toll og avgifter. Hvordan du skal betale er avhengig av om du er en virksomhet som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og om du er registrert for særavgifter eller ikke.  

I de aller fleste tilfeller skal du betale merverdiavgift når du importerer varer til Norge.  

 • Hvis du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret betaler du alle avgiftene til den som frakter varen for deg eller til Tolletaten  
 • Hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal du beregne merverdiavgiften selv.  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/utlandet/  

Særavgifter:
Rapportér og betal avgifter på sjokolade, sukker, alkohol og andre særavgifter.  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/ 

 

Arbeidsgivers forpliktelser:
Skattekort og skattetrekk:  

Som arbeidsgiver plikter du å foreta skattetrekk i lønnen og hente skattekortene til dine ansatte. Det finnes to typer skattetrekk i arbeidstakeres lønn –  forskuddstrekk og utleggstrekk.   

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/  

Arbeidsgiveravgift:
Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.  

https://www.skatteetaten.no/satser/arbeidsgiveravgift/ 

Innlevering av a-melding:
A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/ 

Feriepenger:
Alle arbeidstakere har krav på minst fire uker + én dag ferie hvert år. Arbeidstakere som har fylt 60 år skal ha en uke ekstra. Det kan avtales mer ferie enn det som følger av loven. Mange har gjennom tariffavtale eller annen avtale med arbeidsgiver rett til fem uker ferie.   

https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permisjoner-og-ferie/ferie/ 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP):  

De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte. 

Følgende omfattes av plikten: 

 • Bedrifter som har minst to arbeidstakere som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling 
 • Bedrifter med minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling 
 • Bedrifter som har arbeidstakere som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk. 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/ansettelse/obligatorisk-tjenestepensjon

Hvordan kan du registrere din egen virksomhet/ eget foretak?

Hvis du skal registrere egen virksomhet/ eget foretak kan du velge mellom å registrere et enkeltpersonsforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap eller en stiftelse.  

Mer informasjon
Alle foretak/ all virksomhet må registreres i enhetsregisteret. Du finner informasjon om registrering hos Brønnøysundregistrene. https://www.brreg.no/ Registreringen gjøres elektronisk. 

For å starte et eget foretak trenger du startkapital samt at det vil være en liten registreringsavgift for å registrere foretaket. 

Innovasjon Norge har en oversikt over tjenester de tilbyr ifbm med oppstart av foretak inklusive rådgiving og finansiering av oppstart. https://www.innovasjonnorge.no/no/

 

Hvilke juridiske krav må du følge når du starter opp egen virksomhet?

De juridiske kravene varierer for ulike typer virksomheter/ foretak (se spørsmål Q4 for ulike typer virksomheter/foretak).

Du må også undersøke om din virksomhet har krav om å benytte revisor. 

Du må registrere virsomheten din. 

Du må vurdere hvordan du skal finansiere oppstarten. 

Mer informasjon

Enkeltpersonforetak:
Hvis du ønsker å starte et enkeltpersonforetak må du velge foretaksnavn og beskrive virksomheten du skal drive. Her får du vite hva som kreves for å starte et enkeltpersonforetak, og hvordan du går frem når du skal registrere foretaket. https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/registrering/starte-og-registrere-enkeltpersonforetak/    

Aksjeselskap (AS):
Planlegger du å starte næringsvirksomhet alene eller sammen med andre? Innebærer næringsvirksomheten en økonomisk risiko? Vil du ha rettigheter som arbeidstaker og muligheten til at andre vil investere i selskapet ditt? Da kan aksjeselskap være en hensiktsmessig organisasjonsform. https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/aksjeselskap/ 

Ansvarlig selskap (ANS/DA):
Er dere minst to personer som skal starte opp egen virksomhet? Samarbeider du godt med den/de som du skal starte opp sammen med? Krever virksomheten få investeringer og tar du liten økonomisk risiko? Da kan du vurdere å etablere et ansvarlig selskap. https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/ansvarlig-selskap/   

Må jeg ha revisor?
Alle som er pliktig til å levere revidert årsregnskap må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken selskapsform du har og størrelsen på selskapet. Noen bransjer har revisjonsplikt gjennom særregler. Advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere er eksempler på dette. https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/ma-jeg-ha-revisor/ 

Registrering av foretak:
Hvordan du skal registrere foretaket ditt er avhengig av hvilken til foretak du ønsker å starte. Nærmere informasjon om type foretak samt hva som kreves finner du her:  

https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/registrering/  

https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/planning-starting/registration-of-the-enterprise/  

Hvordan finansiere oppstarten:
Å finansiere en virksomhet vil si å skaffe nok kapital til å starte opp og drive foretaket. Riktig finansiering er med på å gjøre oppstarten og den første tiden lettere for deg slik at du klarer å betale dine forpliktelser.  https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/hvordan-finansiere-oppstarten/

Hvilke typer virksomheter kan du etablere i Norge og hva er forskjellene på de?

De vanligste virksomheter/ foretak i Norge er: 

 • Enkeltpersonforetak 
 • Aksjeselskap AS 
 • Ansvarlig selskap (ANS/DA) 
 • Samvirkeforetak (SA) 
 • Stiftelse 
 • Norsk avdeling av utenlansk foretak (NUF). 

Mer informasjon

Enkeltpersonforetak:
Enkeltpersonforetak er ofte den enkleste måten å etablere bedrift på om du skal starte for deg selv. Denne organisasjonsformen har noen fordeler. Og noen ulemper. Det gir deg stor grad av frihet, men kan også gi betydelig risiko fordi du har personlig ansvar for økonomien. Hva kjennetegner et enkeltmannsforetak: 

 • Ubegrenset personlig ansvar (jo høyere økonomisk risiko foretaket tar, jo mer taler det for å heller velge en organisasjonsform med begrenset personlig ansvar). 
 • Eies av en fysisk person, det vil si drives for egen regning og risiko (tilsvarende gjelder som utgangspunkt hvor ektefeller driver felles virksomhet). 
 • Innehaver kan ikke være ansatt i eget enkeltpersonforetak (men du kan ha ansatte). 
 • Innehaver har dårligere sosiale rettigheter enn arbeidstakere. 
 • Er ikke en egen juridisk person. 
 • Er lite investorvennlig. 

 

Aksjeselskap AS:
Aksjeselskap kan være en passende organisasjonsform for deg hvis du planlegger å starte en bedrift alene eller sammen med andre, og virksomheten medfører kommersiell risiko, og du vil ha rettigheter som en ansatt, og muligheten for andre til å investere i din bedrift. Hva kjennetegner et aksjeselskap: 

 • Begrenset personlig ansvar 
 • Rettigheter som ansatt 
 • Egen juridisk person 
 • Investorvennlig

Ansvarlig selskap (ANS/DA): Etablering av Ansvarlig selskap bør vurderes hvis det er minst to personer som ønsker å starte opp egen virksomhet, og du jobber godt med personen/e du vil sette opp en bedrift med, og virksomheten vil medføre få investeringer og lite finansiell risiko. Hva kjennetegner et ansvarlig selskap: 

 • Ubegrenset personlig ansvar. Drives for eierens egen regning og risiko. 
 • Eies av minimum to personer (fysiske og/eller juridiske personer)  
 • Ingen krav til innskutt kapital  
 • Deltakerne kan ikke være ansatt i selskapet (men det er mulig å ha ansatte) 
 • Deltakerne har dårligere sosiale rettigheter enn arbeidstakere  
 • Er lite investorvennlig.

Samvirkeforetak (SA): Samvirkeforetak kan være den beste organisasjonsformen om dere er to eller flere personer som ønsker å skape deres egen arbeidsplass, eller er dere allerede etablerte foretak som ønsker å samarbeide for å levere varer og tjenester eller dere har behov for å løse felles oppgaver. Hva kjennetegner et samvirkeforetak: 

 • Ingen krav til innskutt kapital, men det skal være forsvarlig egenkapital. 
 • Brukernytte og samarbeid er viktigere enn kapitalavkastning. 
 • Egen juridisk person. 
 • Mulig å være ansatt. 
 • Selskapets formue er selskapets og ikke eiernes. 
 • Lite investorvennlig. 
 • Overskudd deles mellom medlemmene etter deres samhandel med samvirkeforetaket. 
 • Demokratisk – ett medlem har normalt bare èn stemme. 
 • Kan ikke kjøpes opp av eksterne. 

Stiftelse:
En stiftelse kan være den mest hensiktsmessige organisasjonsformen for deg hvis du vil donere eller gi penger til en bestemt ideell, humanitær, sosial eller annen art eller du vil overlate råderetten over formuen din til stiftelsen og dets formål. 

Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF):
Utenlandske foretak som ønsker å drive næringsvirksomhet i Norge, enten det er for enkeltstående oppdrag eller mer permanent basis, ha et norsk organisasjonsnummer. For å et norsk organisasjonsnummer foretaket etablere en avdeling av det utenlandske foretaket i Norge, eller etablere et eget norsk foretak. 

 

snart du har registrert et firmanavn med organisasjonsnummer, kan dette navnet ikke brukes av andre. Bedriftsnavn er unikt i Norge. Logoer, domenenavn, etc. registreres i tillegg til firmanavnet.

Kan jeg starte med en gang?

Ja, men lovkravene må oppfylles. Utenlandske statsborgere og foretak som har til hensikt å drive fast næringsvirksomhet i Norge, må overholde de samme forskriftene som norske bedrifter. 

Mer informasjon
Altinn – Starte og drive bedrift er det offisielle nettstedet som gir informasjonen du trenger for å starte og drive en virksomhet i Norge. Dette nettstedet har informasjon om forskjellige relevante tema, mange relevante dokumentmaler, samt guider og skjemaer du kan benytte når du skal registrere og drive virksomhet i Norge. https://www.altinn.no/starte-og-drive/ 

Hvilke kulturelle forskjeller bør jeg være klar over?

Norge har et demokratisk arbeidsliv, med en flat struktur. Myndighetene er der for å hjelpe deg. Det er ikke farlig å stille spørsmål til myndighetene i Norge, men du må forholde deg til svarene du får og følge reglene og forskriftene for arbeidslivet. 

Mer informasjon
Her er noen uttalelser som beskriver kulturelle egenskaper i Norge, og som er hentet fra nettstedene det lenkes til nedenfor: 

 • Forskning viser at det norske samfunnet har uvanlig høy grad av tillit. 
 • Norge regnes som verdensledende når det gjelder likestilling, og det er mange tiltak for å rette opp ubalanser. 
 • Den norske tilnærmingen til balanse mellom arbeid og fritid vektlegger fritid framfor høy status til de som jobber svært mange timer. 
 • Nordmenn har en tendens til å verdsette trygghet og sikkerhet fremfor alt annet, sannsynligvis et resultat av at normenn historisk sett har måttet klare seg under krevende forhold. 
 • Over 70% av befolkningen er medlemmer av den protestantiske kirken. Dette skjer automatisk ved fødselen, dersom en av foreldrene er medlem. 
 • Norge har tillatt homofile partnerskap siden 1993. Homofile ekteskap ble lovlig i 2009. 
 • Norge er mer variert enn mange tror., med over en halv million innvandrere fra Europa og resten av verden. Disse utgjør f.eks. 1/3 av Oslos befolkning. 
 • Fagforeninger står sterkt i Norge og ca. En av fire er medlem av en fagforening. Partiene på venstre fløy mottar høy finansieringsstøtte fra fagforeninger. 
 • Norge er blant landene med lavest forskjell på inntektsnivå i verden, til tross for at norge også er et av de rikeste landene i verden. 
 • Det er lite personlig berøring i det offentlige i Norge, med mindre du er en veldig nær venn eller familiemedlem, og selv da begrenses fysisk berøring til et minimum. Et hjertelig håndtrykk er forventet når man hilser på hveramdre, men ikke kyssing. 
 • Nordmenn ser seg som ensartet og deres kultur er basert på gjensidig respekt og gjensidig avhengighet. De fremhever ikke seg selv med individuelle prestasjoner. Janteloven kan kanskje være litt utdatert, men elementer fra denne finnes fortsatt mange steder i Norge. Janteloven ble introdudrt av forfatter Aksel Sandemose, og her er sentrale elementer fra denne: 
  • Du skal ikke tro at du er spesiell. 
  • Du skal ikke tro at du er smartere enn andre. 
  • Du skal ikke tro at du er klokere enn andre. 
  • Du skal ikke oppføre seg som om du er bedre enn andre. 
  • Du skal ikke tro at du vet mer enn andre. 
  • Du skal ikke tro at du kan fikse ting bedre enn andre. 
  • Du skal ikke le av andre. 
  • Du skal ikke tro at andre bryr seg om deg. 
  • Du skal ikke tro at du kan lære andre noe. 

I dagens Norge er ikke denne loven lenger ansett som moderne og den brukes ikke direkte, men dens grunnleggende filosofi har overlevd. Derfor kan dette gi innvandrere en en pekepinn om hva som forventes av dem i Norge.

Her er noen lenker med mer informasjon om kulturelle forskjeller: https://www.meganstarr.com/30-things-you-should-know-before-moving-to-norway/
eller https://medium.com/@sethpiper_/100-things-you-probably-didnt-know-about-norway-ba152cb91082
eller https://www.tripsavvy.com/things-to-avoid-while-in-norway-1626518

Hvordan øker jeg omdømmet til virksomheten min?

Det korte svaret dette spørsmålet er: 

 • Vær vennlig. 
 • Sørg for at du kan levere det du har lovet kunden. 
 • Lytt til dine kunders behov. 
 • Gi riktig og nøyaktig informasjon om hvilket produkt eller tjeneste du kan tilby. 
 • Elsk kundene dine, ikke bare produkt du selger. 
 • Behandle eventuelle klager med et smil og prøv I det lengste å hjelpe kunden. 
 • Lær av klager og tilbakemeldinger slik at man unngår lignende saker i fremtiden. 

Mer informasjon
For å et godt omdømme handler alt om å levere størst mulig verdi til dine kundesegment/kunder. Kunden vil alltid velge å kjøpe fra selskapet som leverer høyest oppfattet kundeverdi (OKV). For å bygge et godt omdømme du finne ut hva som gir verdi til dine kunder dine, og hva som anses de største kostnadene. Mange ting kan bidra til å skape verdi; produktet, tjenesten, personene som selger den eller merkevaren/image. kostnadssiden kommer faktorer som pris, tidsforbruk, energi som legges ned for å skaffe produktet og en psykologisk kostnad ofte I form av usikkerhet knyttet til produktet og hvor bra det er. 

For å et godt omdømme er det viktig at du kan levere hva kundene dine ønsker, og at du leverer det du har lovet. Du bør også se dine konkurrenter og identifisere hva deres svakheter er. Hvis du kan levere noe som er viktig for målgruppen din, bedre enn konkurrentene, vil dette bidra til å bygge et godt eller bedre rykte.  

Det er viktig at du snakker med kundene dine for å finne ut hva de liker ved din bedrift og dine produkter. Dette vil hjelpe deg med å forbedre de positive sidene ved bedriften og produktet. Det er også viktig å finne ut hva kundene eventuelt ikke liker ved bedriften og produktet. Dette vil gjøre det enklere for deg å gjøre endringer som vil forbedre bedriftens omdømme. 

En god regel er å ta veldig godt vare eksisterende kunder. Du bør elske kundene dine, ikke produktet. En fornøyd kunde vil spre ordet til andre potensielle kunder. 

Hvor kan du skaffe økonomiske ressurser til å starte virksomheten?

Det korte svaret på dette spørsmålet er: 

 • Egne oppsparte midler 
 • Lån fra familie eller venner 
 • Lån fra bank (krever en form for sikkerhet). 
 • Crowd funding eller folkefinansiering 
 • Private investorer 
 • Offentlige oppstartseller finansieringsordninger. 

Mer informasjon
For å starte en bedrift trenger du tilgang til oppstartskapital. Det er ulike kilder til finansiering og oppstartskapital, men alle disse er kanskje ikke tilgjengelig for deg som entreprenør. 

Svært mange av de som starter en liten bedrift bruke egne sparepenger for å bedriften startet. De som har en eller annen form for økonomisk sikkerhet kantil banken og prøve å et lån. 

Det er også mulig å prøve å startkapital gjennom folkefinansiering eller “crowd funding”. Dette er typisk nettsteder der du kan presentere din forretningsidé og hvis nok personer ser behovet for ditt firma, din tjeneste eller ditt produktet kan du finansiering fra fremtidige kunder for at bedriften, produktet eller tjenesten skal bli en virkelighet. 

I Norge har også offentlige myndigheter noen ordninger og tiltak som kan hjelpe entreprenører I oppstartsfasen. 

En god ide er å lage en god beskrivelse av forretningsideen sammen med et realistisk budsjett og deretter ta kontakt med Innovasjon Norge eller din lokale bank for å forhøre seg om hvilke muligheter som finnes. 

Du kan lese mer om oppstartsfinansiering denne lenken: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering/

Hvor skal virksomheten min være fysisk lokalisert? 

Om du skal drive utslag fra en fysisk butikk bør butikken eller lokalet være: 

 • I nærhet til  kundene I din målgruppe. 
 • Nærmere kundene enn dine konkurrenter.s lokaler 
 • Såkalte “High-end” produkter bør selges fra et lokale som ligger I et område andre “high-end” produkter selges fra.

Om du skal starte opp en butikk internett er det viktig at man bruker pengene å lage en best mulig nettbutikk. Det er ikke fine lokaler og stilig interiør som er viktig og som bør prioriteres. 

Mer informasjon
Plasseringen av virksomheten din bør avgjøres basert på hva du skal selge og hvem målgruppen din er. Generelt er det en god ide å være nær kundene dine. Mange anser det som en stor negativ kostnad hvis de må reise langt eller bruke mye tid på å kjøpe produktet de vil ha. Hvis målgruppen din er i Trondheim, vil du sannsynligvis ikke selge noe hvis folk må reise utenfor byen for å få dine produkter. 

Et godt råd er å være minst like nær dine kundene dine som det konkurrentene er. Ofte er det bedre å ha et mindre og en noedyrerelokale beliggende nær kundene, enn å ha et større og billigere lokale beliggende lenger unna. 

Om bedriften tilbyr tjenester der man oppsøker og jobber hos kundene vil plasseringen av lokale være mindre viktig. I tilfelle bør du heller bruke pengene dine markedsføring og synlighet mot målgruppen slik at de tar kontakt per epost eller telefon. En god nettside med relevant informasjon og priser kan også være en fordel. 

Hvis du skal selge produkter via Internett er plasseringen av det aktuelle lokalet ikke viktig, bare husk å tenke muligheter for logistikk og utsending hvis du sender fysiske produkter ut fra lokalene til bedriften. 

Hva er en mobil bedrift (forretnings-virksomhet)?

Kjøpere har med seg mobiltelefonen overalt. Telefonen benyttes for å sjekke produkter og tjenester og betale for kjøp, online og offline. 

Mer informasjon
En mobil bedrift er en virksomhet som ikke er lokalisert til et bestemt sted eller adresse. Denne typen virksomhet regnes som en undergruppe av e-handel. Eksempler mobile bedrifter er amazon, holiday autos, airbnb og www.finn.no. Bedriften tilbyr tjenester som er tilgjengelige via internett eller via en app. I Wikipedia kan du finne ulike type e-handelsvirksomhet og mange eksempler: https://no.wikipedia.org/wiki/Elektronisk_handel 

Hvilke typer innvandrerbedrifter kan du finne i ditt nærområde?

Restauranter. 

Transportbedrifter. 

Håndverkere. 

Butikker. 

Etc. 

Mer informasjon
Eksempler på restauranter:
En velkjent restaurant i Trondheim fra 1973 er Frati: https://www.frati.no/
En eritreisk restaurant i trondheim er Mesob: https://www.trondheim.no/mesob-restaurant 

Innen transport finner vi: Khaled Trans Khales Alheib 

Håndverkere:
Et selskap som tilbyr polske håndverkere for mange forskjellige vedlikeholdsoppgaver, f.eks. snekring, maling, tapetsering etc via en nettside. Nettsiden er et eksempel på en tjeneste hvor norske kunder kan kontakte polske arbeidere uten å snakke engelsk eller polsk. http://www.polskjobb.no/om-oss/. 

Butikker:
Det finnes flere enn 25 innvandrerbutikker i Trøndelag.
En av dem er den asiatiske dagligvarebutikken: https://bamboo-dagligvare.business.site/ 

Finnes det lokale organisasjoner som tilbyr gratis hjelp? F.eks. forretningsklubber eller rådgivningstjenester for oppstartsbedrifter?

Kvalifiseringssenteret for innvandrere – INN
Telefon: +47 72 54 00 00
E-post: tk.postmottak@trondheim.kommune.no
Web: https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/kvalifiseringssenteret-for-innvandrere/ 

Mer informasjon
INN’s formål er å hjelpe de som deltar i det obligatoriske 2-årige introduksjonsprogrammet til å få arbeid eller å bli tatt opp til vanlige norske utdanningsprogram. Målet er at innvandrerne skal bli aktive borgere i lokalsamfunnet så snart som mulig.  

EVO er en enhet for voksenopplæring som tilhører Trondheim kommune. EVO har som hensikt å tilby norskopplæring for flyktninger og innvandrere og grunnleggende utdanning for voksne inkludert spesialundervisning. Denne enheten gir språkopplæring som er jobb-relevant og samarbeider med Trøndelag fylke og med NAV.

Hvor viktig er det å kunne snakke norsk?

Det er svært viktig å kunne snakke norsk eller egelsk om man skal selge tjenester eller produkter til nordmenn.  

Mer informasjon
Viktigheten av å kunne snakke norsk avhenger av om normenn er i målgruppen du skal selge til. Skal selge produkter eller tjenester til nordmenn, du snakke norsk eller engelsk. Det trenger ikke å være flytende, men godt nok til å forstå og bli forstått. Dette spørsmålet er også avhengig av hvilken bransje bedriften er etablert innen. Hvis du starter et lite dagligvaremarked som selger eksotisk frukt, er språkkunnskapene trolig ikke viktig. Hvis du starter et snekkerfirma du kunne forstå nøyaktig hva kunden vil at du skal gjøre. 

Uansett du forstå norsk eller engelsk godt nok til å kunne rapportere skatt, lese relevant informasjon og ta stilling til ulike juridiske og praktiske utfordringer.

Hva er Business Model Canvas

Business Model Canvas eller BMC er en måte å fortelle historien om en virksomhet, ved hjelp av et hendig diagram i A4-størrelse. Diagrammet viser 9 sektorer som alle som starter en bedrift skal kunne beskrive. Dette var årsaken til at vi kalte prosjektet 9 Samtaler (eng. 9Conversations). Ordet modell brukes fordi man skal kunne forklare hvordan hver sektor på bildet forholder seg til de andre.

Mer informasjon

Denne danske videoen forklarer Osterwalders Business Model Canvas:

 

FAQ for Denmark in English
FAQ for Denmark in Danish
FAQ for Greece in English
FAQ for Greece in Greek
FAQ for Italy in English
FAQ for Italy in Italian
FAQ for Lithuania in English
FAQ for Lithuania in Lithuanian
FAQ for Norway in English
FAQ for Norway in Norwegian